tindre com a espill

Considerar que una persona o un ens és digne de ser admirat i imitat.

En el llibre Una terra allà al ponent, d’Eduard Mira, podem llegir:

La Germania s’estenia a quasi totes les viles reials; sempre els esdeveniments de la capital havien trobat ressò en un regne que la tenia com a espill.