tes com un card / tesos com a cards

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

NOTA: En El nostre refranyer de Cristòfol Martí i Adell trobem Estar més tieso que un card (o tieso com un card).