tendre com un copet d’ensalada (o com un copet de lletuga) / tendres com a copets d’ensalada (o com a copets de lletuga)

1) Molt tendre, tant en sentit real com en sentit figurat.

2) Referit a una persona: que té molt bon aspecte.

Aquest modisme comparatiu l’he sentit a Alcoi.

NOTA: A Alcoi i altres poblacions del Migjorn valencià reben la denominació d’ensalada (pronunciat [ansal’a]) diverses plantes del gènere Lactuca, especialment l’espècie Lactuca sativa que en altres llocs anomenen encisam, enciam o lletuga. A la part interior de l’ensalada, que té fulles molt tendres, apinyades i d’un color verd molt claret, quasi blanc, l’anomenem cóp, sovint dit en diminutiu: copet.