témer com als dimonis de l’infern

Tindre molta por a algú.

En Els camps dels vençuts, de Toni Cucarella, podem llegir:

Però a nosaltres no ens feia por la ferida que portava, ni la cridòria que ell movia; a qui temíem com als dimonis de l’infern era a sa mare: Matilde Pont era encara més escamosa que el fill.