sord com una soca / sords com a soques

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.