sord com una rabassa / sords com a rabasses

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.