sord com una paret / sords com a parets

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.