sord com una campana / sords com a campanes

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.