sord com un terròs / sords com a terrossos

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.