sord com un tabal / sords com a tabals

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.