sord com un suro / sords com a suros

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.