sord com un perol / sords com a perols

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.