sord com un cudol / sords com a cudols

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com un cudol que definix com a ‘molt sord’.