sord com un barandat / sords com a barandats

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.