sonar com un tambor / sonar com a tambors

Emetre un so fort, sec, molt sonor, com el d’un tambor.

En el Tractat del pet, de Francesc Mulet, trobem:

No ho fan així los llauradors,
menestrals i jornalers,
puix tiren pets tan sancers
que sonen com a tambors.
Han oït los grans clamors
que fan los canons de batre?
Pués cregues no pareix atre
de tots ells la peteria.