ser com unes lleteroles

Referit a una persona: ser de pell molt blanca.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Cabells com a fils dor, ulls inquietadors, boqueta de sigró, cos dagulla, manetes de plata, y peus de perdiueta. Era com unes lleteroles, tenia un gra de cara molt garrit, y en lo parlar pareixia una mel cuita.

NOTA 1: Anomenem lleterola (o lleteroles) a la carn blaneta, greixosa i blanquinosa adherida a les vísceres dels animals i que inclou diverses glàndules com ara el timus o el pancrees. En el valencià actual sempre parlem de lleterola, en singular, i no de lleteroles, en plural.

NOTA 2: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega ser com unes lleteroles i ens informa que es troba en la Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana.