ser com les gallines de Margarita, que caquegen i no ponen

S’aplica a qui baladreja exageradament i parla molt de fer açò i allò, però a l’hora de la veritat no fa res en absolut.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Poro com los atres dos diables tenien pels en lo cor, y eren homens de capa y espasa, y que feen rogle (com diu latre), sen van dret deves lo bulto parlador (que enjamay pogueren distinguir, perque de nit tots los gats son pardos), y possantse casi a boca de cano, li diuen clarament que era lo mateix que londronch, y que les gallines de Margarita, que caquegen y no ponen.

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega ser com les gallines de Margarita que caquegen i no ponen i ens informa que es troba en la Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana.