ser com el miracle d’Antella, que va caure una agüela a la séquia i, si no la trauen, s’ofega

S’usa per a posar de manifest que una cosa és evident.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.