sec com una ballesta / secs com a ballestes

Referit a una persona: molt flac, molt eixut de carns, amoixamat.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.