sec com un fuet / secs com a fuets

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona: de caràcter aspre, eixut, malagradós.

3) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

4) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: mort.

En la novel·la Els retrobats i els perduts, de Josep Usó, trobem:

–Seu! –li mana el civil, sec com un fuet.