sec com un canyot / secs com a canyots

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

El canyot o canyoca és la tija de la dacsa quan ja s’ha secat. Antigament s’usava per a alimentar el bestiar i com a jaç.