saltar com un bou / saltar com a bous

Reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment i fer-ho de manera enèrgica i, fins i tot, violenta.

Josep Lozano, en la novel·la El mut de la campana, escriu:

Després es llegiren públicament els veredictes de culpabilitat. I un dels tres, que fins aleshores havia servat silenci, saltà com un bou, que hagueren de nugar-lo en una cadira de cordes i posar-li mordasses a la boca, perquè encara que estava assegut, tolit, contrafet per les pallisses, i amb els membres baldats, començà a cridar exabruptes com un esperitat, blasfemant contra Déu i els pares del Sant Ofici, interrompent la lectura condemnatòria; mentre que els altres restaven muts, semblaven no tenir força per a dir ja cap mot.