saber més que la vellea

1) Saber moltes coses, saber molt, ser molt sabut.

2) Tindre molta experiència.

NOTA: Els valencians, la terminació -esa procedent de la terminació llatina -itia que tenen les paraules que generalment signifiquen ‘qualitat de’ la pronunciem ‘-ea’ (perea, vellea, noblea, curtea, pobrea, riquea, flaquea, durea, brutea, delicadea, baixea, bellea, malea, etc.). Però la terminació -esa que no procedix de la terminació llatina -itia la pronunciem ‘-esa’ (promesa, sorpresa, empresa, compresa, entesa, polonesa, cervesa, marquesa, princesa, remesa, Teresa, Xeresa, Vinalesa, etc.).