roig com un pimentó (o com una pebrera, o com una bajoca) / rojos com a pimentons (o com a pebreres, o com a bajoques)

Referit a la cara d’una persona: encés, fortament enrojolat, amb les galtes molt vermelles.

Vicent Marqués Carbonell en la seua web La cuina catalana i occitana, quan parla de l’allioli, reproduix els següents versos provençals d’Amable Richier:

Tambèn vivo l’aiet, lou buèrri de Prouvènço!
 Bouto lou sacrebiéu au couer de la jouvènço,
 Li fa veni lou nas rouge coume un pebroun.

Que traduïx així:

Així doncs, visca l’allioli, la mantega de la Provença!
Ell porta l’alegria al cor de la joventut,
i li fa tornar el nas roig com un pimentó.

En la contalla La més gicoteta, la més sabuda, que trobem en Folklore valencià. Còses de la meua tèrra (la Marina), de Francesc Martínez i Martínez, reproduïda en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

[…] aixina caygué en tèrra aquéll, la cara ròja com una pebrera, els ulls saltantli, y la boca al costat, dient sense parar: –titòt y tot, titòt y tot–; no pronunciant més que estes paraules.

Els valencians, per a denominar el fruit de les plantes de la família de les solanàcies que reben els noms científics de Capsicum annuum i Capsicum frutescens emprem les paraules pimentó, pebrera i, a Alcoi i altres poblacions del migjorn valencià, bajoca. Els següents versets ens ho recorden:

Per força ha de ser bona
una cosa que té tres noms:
pimentó, pebrera
i bajoca allà en Alcoi.

En alguns llocs, com ara el Real de Gandia, li donen el nom de pebre.

El nom pimentó és el propi de l’Horta de València. Vicent Marqués, que va nàixer a la ciutat de València, empra en la traducció dels versos d’Amable Richier, la denominació que correpon al seu parlar nadiu. Francesc Martínez i Martínez, que era d’Altea, empra pebrera, que és el nom que s’usa a la Marina.

La variant roig com una bajoca és, lógicament, la que s’empra a Alcoi, Cocentaina i altres poblacions de la zona.