roig com el vermelló

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: que té un color vermell molt fort.

2) En sentit figurat i referit a una persona: que és pèl-roja, que té els cabells d’un color rogenc, ataronjat. La cabellera de les espigues de panís –també anomenat dacsa i blat de moro– té exactament eixe color.

En Un Pillo y els chics educats en la Casa de Benefisensia, y lo que serien moltissims chics a no haber este benefic establiment: tres coloquis trobem:

És alta com un ciprer,
rocha com el bermelló,
viva com un dia d’aire,
y blanca com un cotó.

NOTA: El vermelló és un pigment de color vermell fort que s’obté del cinabri.