repicar com una campana en dia de festa

1) Colpejar (una persona, animal o cosa) de manera contundent

2) Colpejar (una persona, animal o cosa) de manera insistent i reiterativa.

En Espigolant pel rostoll morisc, de Bernat Capó, podem llegir:

 –Què fas tu per ací? –la manotada de l’amic repica a l’esquena com una campana en dia de festa.