redó com un corbo / redons com a corbos

1) Referit a qualsevol cosa: completament redó.

2) Referit a un ésser humà o a un animal: molt gros.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] la Manereta, ademés de nana y més lleja qu’el pecat, era redona com un corbo y no tenía tan sòls gracia pa treballar ni pa parlar.