rata com una espardenya / rates com a espardenyes

S’usa per a expressar que una rata és molt gran.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 396) escriu:

¡Ay morena, qu’em pica en l’asquena, una rata com una espardeña.

Aquest modisme comparatiu és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi. Jo l’he sentit i l’he dit moltes voltes.