quedar-se com una seda

Quedar-se molt tranquil, molt relaxat, molt calmat.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull aquest modisme comparatiu.