quedar-se com un bovo / quedar-se com a bovos

Quedar-se embadalit, desconcertat, embadocat.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 480) escriu:

–No crega tal, tio Tofol. Yo y el meu Quico si que s’ham quedat com á bovos al oirli referir tan formal la casera de marres, poro ni tan sols mos ha pasat pel raval del anteniment el ductar de la veritat del fet; al reves, comprenim mol be que pot ser lo que vosté diu, lo mateix què vosté també compendrà lo del ase de Prunes una volta qu’ho sapia.