parlar més que fetge en brases

Parlar molt, ser molt xarrador.

Joaquim Martí Mestre arreplega en el seu Diccionari històric del Valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), en l’entreda tarramaner, terramaner, el fragment següent de Joaquim Martí i Gadea que ens diu que podem trobar-lo en el DCVB, X, 255.

Parlar més que fetge en brases / és cosa de gallineres, / de gent d’esclafit y fona / y giques tarramaneres.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada fetge, trobem:

Parlar més que fetge en brases: xerrar molt. Vostè… parla més que fetge en brases, pensant-se manejar molta raó, Rond. de R. Val. 37.

Com veiem en l’exemple del DCVB, Lluís Galiana va arreplegar el modisme comparatiu parlar més que fetge en brases en la seua obra Rondalla de Rondalles.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià, Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i el DNV.