parat com un altar major

1) Quiet, immòbil.

2) Inactiu, sense fer res.

3) Tímid, indecís, amb poca espenta.

4) Sorprés, desconcertat.

Aquest modisme comparatiu juga amb dos significats de la paraula parat. Per un costat significa ‘immòbil, aturat, quiet’ i per un altre costat, quan compara amb un altar, significa ‘disposat, preparat, llest’. En el Diccionari català-valencià-balear, en la 1a accepció de la paraula parat, trobem:

Preparat, disposat per a obrar, per a prestar servei. Un lit sollempnament parat, Metge Somni III. Desijós de mirar lo palau parat de tan richs draps, Alegre Transf. 39. Les dames principals assistiren a aquella solemnitat, parades magníficament, Lacavalleria Gazoph. Taula parada: taula disposada amb tots els objectes per a menjar-hi. Escopeta (ballesta, etc.) parada: arma posada a punt d’engegar el tret.