parat com els nanos de la processó del corpus

1) Quiet, immòbil.

2) Inactiu, sense fer res.

3) Tímid, indecís, amb poca espenta.

4) Sorprés, desconcertat.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

No estava encara arrublit lo clot, quan va eixir, xillant, esparverat i fent carasses, lo primer estatger empeltat d’abegot, tot mollet, xorrós, esglaiat, parat com els nanos de la processó del Corpus, en la boca oberta i les castanyetes en la mà.