orellut com un burro / orelluts com a burros

S’usa per a dir que algú té les orelles molt grans.