net com un espill

1) Molt net, tant en sentit real com en sentit figurat.

2) Sense diners, en sentit figurat.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Entre les particularitats d’este bòn senyor Retor, recordém qu’els disaptes de vesprá es llevava la sotana y tot arromangat y molt fresch espolsava tota la Esglesia al costat de les agranadores, de mòdo que sempre la tenía neta com un espill; […].

En la novel·la Júlia, d’Isabel-Clara Simó, llegim:

I, sobretot, perquè la Júlia era neta com un espill, i quan eixia o entrava, semblava una reina, amb el seu monyo i el seu vestit acabat de planxar. Tenia un posat que impressionava, i si no fóra tan jove, un dia li haurien dit senyoreta. Ara li ho dirien. I no les dones de l’escala: tot Alcoi li ho diria. I això, bé val sacrificis.

En la rondalla El darrer consell, d’Enric Valor, trobem:

Després de la tronada, el cel havia eixit net i brunyit com un espill, i s’entaulà un ponent sec i persistent.

En Les formigues, de Juli Martínez Amorós, podem llegir:

El vell va traure de la butxaca la navalla. La fulla reflectia la llum del sol. Estava neta com un espill. El mànec de fusta era de color castany clar.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu i diu que significa ‘que no té diners’. És veritat, però no és tota la veritat.