negre com una ximenera / negre com a ximeneres

Molt negre.

Fa referència a la part interior de la ximenera, que està recoberta de sutja.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] era baixeta, negra com una eiximenera, tota desarreglá y mig en tèrra […].