negre com un cruany (o com un cruall)

Molt negre.

Amb la paraula cruany denominem el tros de llenya que no ha completat el procés per a convertir-se en carbó i, per tant, podem dir que està un poc cru perquè encara no està prou carbonitzat.

En la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella, podem llegir:

El que ara explicaré és més aviat una llegenda, però cal pensar que si no va succeir segons aquest relat poc se’n devia anar dels fets verídics, perquè si no va ser així com Cento Morell va lligar en curt les pretensions de Sixta Santaclara de repatriar el xiquet negre que havia dut Prudencio Acosta, difícilment ho hauria pogut fer d’una altra manera. Sixta Santaclara, acompanyada sempre per la filla còmplice, anaren a ballar-li l’aigua a l’alcalde, al delegat local de la Falange, i a l’Abat, tot amb la idea de convèncer-los que havien d’agafar aquell xiquet negre com un cruall i enviar-lo de retorn cap a Cuba, que ella pagaria el passatge i alguna donació més, pia o política, si calia.

La paraula ‘cruall’ que trobem en la novel·la de Toni Cucarella és una variant de cruany que s’ha format al canviar la prepalatal nasal sonora per la prepalatal lateral sonora, cosa que passa en altres casos com ara en la paraula tonyina, que el alguns parlars es pronuncia ‘tollina’. Eixes variants formals obtingudes per canvi de prepalatal no són normatives, es consideren vulgarismes i, normalment, no les  arrepleguen els diccionaris.

NOTA 1: Altres casos de canvi de la prepalatal nasal sonora per la prepalatal lateral sonora són capsigrany/capsigrall,  casuny/casull, esgarrany/esgarrall, fusany/fusall, mareny/marell, teranyina o taranyina/ terallina o tarallina, etc. També trobem canvis de prepalatal lateral sonora en prepalatal nasal sonora com ara en llenya/nyenya o redell/redeny.

NOTA 2Vicent Bataller Grau, en el mapa número 100 del seu llibre El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència, reflectix els diferents noms que s’usen en la Costera per a denominar el queixal del seny i trobem els quatre següents: queixal de l’enteniment, queixal del coneiximent, queixal del sent i queixal del sell. La paraula sell de la darrera denominació és la paraula seny amb canvi de prepalatal.

NOTA 3: Done les gràcies a Vicent Bataller Grau ​​​i Juli Jordà Mulet per la seua ajuda.