negre com un corb / negres com a corbs

Molt negre.

Les plomes dels corbs, espècie Corvus corax, són d’un negre intens i molt lluentes.

Joaquim Martí i Gadea, en Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè (pàg. 42 del 1r afegitó), escriu:

Encara que totes perteneixen al sèxo bell ó huapo, la major part d’ elles mereixen el dictát de llejes, siguent molt poquetes les qu’es pòden dir huapes ó boniques, y encara éstes, si les miren be, casi totes tenen una imperfecció ú atra, la una té una boca com una saria, l’atra unes dents com á pales, ésta un nas com una picòla, eixa un còll com una tortuga, aquélla uns ullets com á trahuets, la de més allá unes orelles com á pámpols, y la que no’s jata ò nana, es negra com un còrp ó té unes celles com á márgens, uns morros com á cociòls y unes galtes com á bollos, de mòdo que dasta les agraciades y ben paregudes tenen un defècte ó atre, la que no’ls te tots.

En Quan les aranyes filen, de Bernat Garcia i Aparici, podem llegir:

Aquestes paraules les ha pronunciades l’home de patilles llargues i bigot negre com un corb.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada corb, trobem:

Negre com un corb, o més negre que un corb: es diu d’una cosa molt negra, i principalment de les persones.