nano com un taperot (o com un taperotet) / nanos com a taperots (o com a taperotets)

S’usa per a expressar que una persona és molt baixeta, que té molt poca estatura.

Els fragments següents pertanyen a Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea:

Poro tan gicarró y tant fòrt com era pera tot cuant volía, es desfea com la sal en l’aygua y s’acovardava com una gallina á penes veía una serp; molt al revés de la sehua dòna, la tia Nyora de mal nòm, qu’encara qu’era com un taperòt de naneta, ademés de lleja, negra y tòrta, tenía més fòrça qu’un bòu […]

[…] y ella la Manereta, qu’ham conegut, nana com un taperòt, viscaya y més lleja qu’un feç, […]