nano com del colze a la mà

S’usa per a expressar que una persona és molt baixeta, que té molt poca estatura.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Era un flaret descalcét de Sen Francés, com del colce á la má de nano, negrét y pròu llegét.