nadar com un peix de plom / nadar com a peixos de plom

No saber nadar gens.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada peix, trobem:

Nedar com un peix de plom: no saber nedar gens.