més sec que l’espart (o que un espart)

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona: de caràcter aspre, eixut, malagradós.

3) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, llegim:

[…] alta de talla y més seca qu’un espart, de la que tingué tres giques.

Josep Franco, en la novel·la Això és llarg de contar, escriu:

Molt malament, que ta iaia enganyava el sol de migdia: tenia un geni de mil dimonis i era més seca que l’espart per a tractar amb les filles, i això que érem totes unes cries encara…