menys ficaci que un pardalet

Referit a una persona: que és desficaciada, que té molt poc trellat.