menys cap que una oroneta (o orendella, o orandella)

S’usa per a expressar que una persona és insensata, que fa coses irreflexives, que té poc trellat.

S’usa amb el verb tindre.