menjar-se com a bresques

Menjar-se alguna cosa amb fruïció.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 213) escriu:

Huí se menchen com á bresques,
les llesques;
preparantse pa demá
la sopá; y per allá ahon pases ols
á buñols.

En Los dos masos: novela històrica, de Francesc Clua, trobem:

[…] mentres los demés arreglaven les atmetlles esquitllades, tirant les clofolles a un recó, per donarles al bestiar, que se les menja com a bresques.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.