menjar més que un titot

Menjar molt, ser molt menjador.

El Diccionari de la Vall d’Albaida, en l’entrada tonyina, posa l’exemple següent:

Encara que li diuen Nina, no és ningun monyicot, puix beu més que una tonyina i menja més que un titot.