llis com un espill / llisos com a espills

Molt llis.

En la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó, podem llegir:

De cinc a sis cuartons de terra amb rec propi de boquera, llisa com un espill, tova com una esponja, fitada pels màrgens i abrigada i lliure de tramuntanes i de ponents.

En la novel·la L’impenitent, de Prudenci Bertrana, trobem:

El cel era radiant i la mar, llisa com un espill.