llis com la palma de la mà (o com el palmell de la mà)