lleuger com una palla

Molt lleuger, que pesa molt poc.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada lleuger, llegim:

Lleuger com una palla: de molt poc pes.