lleuger com un vol d’oroneta (o d’orandella, o d’orendella)

Molt lleuger.